Privatumo politika

Bendra informacija

Šios Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises Jūs turite bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas, nustatantis Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra MB ,,Luxtida”, (toliau – Bendrovė) (juridinio asmens kodas: 306288473, buveinės registracijos adresas Vilties g. 2, Girminių k., LT-30147 Ignalinos r., telefono Nr. +370 (61) 800019, el. pašto adresas: info@ledovonios.lt).

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes joje numatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums įsigyjant prekes mūsų internetinėje ir / ar bet kurioje Bendrovės fizinėje parduotuvėje, lankantis mūsų interneto svetainėje (https://airway.lt) . Prašome reguliariai perskaityti aktualią šios Privatumo politikos versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų amžiaus, negali mūsų interneto svetainėje pateikti jokių savo asmens duomenų. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų amžiaus, prieš pateikdami savo asmens duomenis mūsų interneto svetainėje turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų atstovų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus: (i) elektroninę prekybą; (ii) naujienlaiškių siuntimą ir kitokį tiesioginės rinkodaros vykdymą; (iii) atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymą ir kandidatų duomenų bazės administravimą; (iv) skundų, pretenzijų, paklausimų administravimą; (v) komunikaciją elektroniniu paštu; (vi) slapukų naudojimą; (vii) socialinių tinklų naudojimą; (viii) vaizdo stebėjimą.


Elektroninė prekyba

Elektroninės prekybos tikslu tvarkysime tuos Jūsų duomenis, kuriuos pateiksite registracijos metu, taip pat tuos duomenis, kuriuos gausime Jums atliekant prekių įsigijimą, įskaitant informaciją apie Jūsų įsigytas prekes bei su apmokėjimu susijusius duomenis. Jeigu registracijos metu nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime Jūsų identifikuoti ir parduoti Jums prekių.

Kai susikuriate savo paskyrą mūsų interneto svetainėje, prašome Jūsų pateikti šiuos asmens duomenis – vardą, pavardę, prisijungimo vardą, elektroninio pašto adresą, slaptažodį, telefono numerį. Jeigu susikūrę paskyrą mūsų interneto svetainėje įsigyjate prekių, prašome Jūsų pateikti sąskaitos gavimo adresą ir su prekių pristatymu susijusią informaciją: pageidaujamas pristatymo laikas, kita kurjeriui aktuali informacija, įgalioto asmens atsiimti prekes asmens duomenys, kurie reikalingi mums, kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti prekes arba nurodyti prekių atsiėmimo vietą.

Be Jūsų pateikiamos informacijos, tvarkome informaciją apie tai, kokias prekes įsigijote mūsų interneto svetainėje. Informacija apie naudojimąsi mūsų interneto svetaine yra renkama slapukų pagalba bei toliau apibūdinta yra šioje Privatumo politikoje. Jums atlikus apmokėjimą už mūsų interneto svetainėje įsigyjamas prekes, taip pat gauname su mokėjimu susijusius asmens duomenis, įskaitant sąskaitos numerį, mokėjimo sumą.

Šiuo tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 10 metų nuo Jūsų atlikto pirkimo, išskyrus atvejus, kai laikantis teisės aktuose numatytų pareigų, pavyzdžiui, vykdant valstybės institucijų nurodymus ar dalyvaujant teisminiuose ginčuose Jūsų asmens duomenis reiks tvarkyti ilgiau nei nurodytas terminas.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra sutarties vykdymas arba Jūsų prašymu atliekami veiksmai prieš sudarant sutartį. Tam tikrų asmens duomenų tvarkymo veiksmų pagrindas taip pat gali būti teisės aktuose numatytų prievolių vykdymas, pavyzdžiui, siekiant atitikti mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas (Reglamento 6 str. 1 d. a) ir b) punktai). 


Naujienlaiškių siuntimas ir kitoks tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jeigu esate mūsų klientas, užsisakėte naujienlaiškį mūsų interneto svetainėje ar kitokiu būdu išreiškėte savo valią gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą ir telefono Nr., bus naudojami tam, kad pateiktais kontaktiniais duomenimis, taip pat per socialinius tinklus, medijos kanalus ir kitus panašius elektroninius ryšio kanalus būtų galima Jums pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Jeigu esate mūsų klientas, bet neišreiškėte prieštaravimo tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, mes juos tvarkysime tik panašių prekių ir paslaugų rinkodarai.  

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra Jūsų sutikimas, išreikštas pateikiant savo duomenis ir sutinkant tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, arba mūsų teisėtas interesas reklamuoti savo parduodamas prekes ir paslaugas, didinti jų pardavimus (Reglamento 6 str. 1 d. a) ir f) punktai.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo paskutinės bendravimo su Jumis dienos. Suėjus nurodytam terminui Jūsų asmens duomenys bus nedelsiant sunaikinti. Po Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo atšaukimo, juos sunaikinsime automatiškai.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške yra sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę Bendrovės kontaktiniais duomenimis, nurodytais šioje Privatumo politikoje.


Atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas ir kandidatų duomenų bazės administravimas

Jeigu pagal mūsų interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos į Bendrovėje esančią laisvą darbo vietą vykdymo ir Jūsų kandidatūros vertinimo tikslu.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol pasibaigs atranka, t. y. bus nuspręsta į darbą priimti konkretų kandidatą arba bus nuspręsta užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Po atrankos pabaigos Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti, nebent išreikšite sutikimą tolesniam duomenų saugojimui ateities atrankoms, bet ne ilgiau kaip 3 (tris) kalendorinius metus pasibaigus atrankai, kuriai Jūs pateikėte savo asmens duomenis, gavus Jūsų sutikimą.. Suėjus 3 (trijų) kalendorinių metų terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti, nebent atsirastų kitoks pagrindas jų tvarkymui.

Jeigu savo asmens duomenis savanoriškai pateiksite mums nepaskelbus atrankos, šiuos duomenis kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu saugosime 3 (tris) kalendorinius metus nuo duomenų gavimo dienos.

Informuojame, kad Jums pranešus, Bendrovė gali kreiptis į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paklausti jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo.

Kandidatų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir siekio imtis veiksmų kandidato konkliudentiniais veiksmais ir/ar prašymu prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. a) ir b) punktai).


Skundų, pretenzijų, paklausimų administravimas

Jeigu mūsų Bendrovės pateiktais kontaktais (pvz. el. paštu, registruotu paštu ir pan.) pateikėte skundą, pretenziją ar paklausimą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, pretenzijos, paklausimo administravimo tikslu. Tam, kad galėtume įvertinti ir išspręsti skundą, pretenziją ar paklausimą, mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono Nr.), skundo, pretenzijos, paklausimo aplinkybių aprašymą, dokumentus, patvirtinančius skundą, pretenziją ar paklausimą.  

Jeigu Jūsų pateiktas skundas, pretenzija ar paklausimas bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., taip pat jeigu vykdant užsakymą atsiras sutartiniai santykiai, Jūsų asmens duomenys gali būti saugoti 10 (dešimt) kalendorinių metų laikotarpį. Jeigu su skundu ar pretenzija susiję asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per 1 (vienus) kalendorinius metus nuo skundo, pretenzijos ar paklausimo įvykdymo dienos, kai šie duomenys nebus reikalingi tikslui pasiekti.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t. y. Jūsų sutikimu (Reglamento 6 str. 1 d. a) ir b) punktai).


Komunikacija elektroniniu paštu

Pagal Reglamentą asmens duomenimis yra laikomas susirašinėjimo elektroniniu paštu turinys, net jeigu susirašinėja juridinių asmenų darbuotojai. Atsižvelgdami į tai, elektroninės komunikacijos turiniui, taip pat elektroninio pašto adresams yra taikomos pagal Reglamentą privalomos asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t. y. sutikimas (Reglamento 6 str. 1 d. a) punktas). Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas (Reglamento 6 str. 1 d. b) punktas).

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma bus matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuosite. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.


Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

 • Mūsų interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:
 • veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine;
 • analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas;
 • funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau:

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.


Socialinių tinklų naudojimas

Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu mūsų interneto svetainė turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Vaizdo stebėjimas

Bendrovė vykdo vaizdo stebėjimą tam, kad užtikrintų turto ir asmenų saugumą. Vaizdo stebėjimas vykdomas teisėto intereso pagrindu (Reglamento 6 str. 1 dalies f) punktas). Vaizdo stebėjimo metu surinkti vaizdo duomenys saugomi nuo 7 (septynių) iki 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų. Apie Bendrovės vykdomą vaizdo stebėjimą Jus informuojame informaciniais ženklais prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose Jūs tikitės absoliučios asmens duomenų apsaugos.


Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

 • Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:
 • IT, serverio, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos, pašto ir kurjerio paslaugų teikėjams;
 • notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams, skolų išieškojimo bendrovėms;
 • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;
 • potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, vadovaujamės šiais  pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra saugomi saugiai ir tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Jūsų asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba duomenų tvarkytojai, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Bendrovė yra atsakinga kad yra laikomasi principų (atskaitomybės principas).


Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir žinoti kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. Prašyme susipažinti su vaizdo duomenimis turi būti nurodyta, kokiose konkrečiose Bendrovės patalpose (parduotuvėse) ar teritorijoje ir kokiu metu lankėtės. Teisė susipažinti su vaizdo duomenimis įgyvendinama atvykstant peržiūrėti vaizdo įrašo Bendrovės buveinės adresu.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Bendrovės atsakymas Jums bus suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į Bendrovę teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą,  adresu, nurodytu šios Privatumo politikos pradžioje, ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@ledovonios.lt

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top